Nieuwsbrief
     
Aan alle belangstellenden  
   Ginnenkeweg 251
   4835 NB Breda
Breda, 25 februari 2002  Tel. 076 - 5649255
   Fax. 076 - 5655231
                   Mail: pro-vision@registeraccountants.nl

 

Mogen wij ons even voorstellen?

De Stichting Carillon Breda werd opgericht in 1992. De Stichting stelt zich ten doel

de beiaard in de toren van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda in stand te

houden en de belangstelling te bevorderen. De Stichting doet dit door middel van

het organiseren en ondersteunen van beiaardactiviteiten zoals concerten en middels

het uitgeven van promotiemateriaal. Graag brengen wij u met deze nieuwsbrief op

de hoogte van onze activiteiten en de historie hierachter.

Overeenkomstig haar doelstelling ontplooide de Stichting Carillon Breda inmiddels

de volgende activiteiten:

 

1993 Uitbrengen van de CD beiaard Grote Toren op het label van Erasmus.

 

1994 Inrichten van een beiaardspektakel waarin de combinatie reizende beiaard

         met synthesizer centraal stond.

 

1995 Publiceren van een brochure Beiaarden in Noord-Brabant met steun van

         het Anjerfonds Noord-Brabant.

 

1996 Uitgeven van een Brabants Beiaardboek ter gelegenheid van de festiviteiten

          rond Brabant 200.  Wederom met steun van het Anjerfonds Noord-Brabant.

          De hierin gepubliceerde beiaardcomposities stonden centraal in speciale beiaard-

          concerten tijdens het Muziekfestival West-Brabant.

 

1997 Aanleggen van een audio/videokabel van de beiaard in de toren naar de Grote

         Kerk.  Door de aanwezigheid van deze kabel is het mogelijk de

         beiaardconcerten in de kerk hoor- en zichtbaar te maken en kan de beiaard

         gecombineerd worden met andere instrumenten.

 

Al deze activiteiten zijn te beschouwen als het voorspel op de belangrijkste activiteit:

de beiaard in de toren van de Grote Kerk voorzien van de ontbrekende 50ste klok

(de zogenaamde ‘Grote Bom’). In 1694 sloeg namelijk de bliksem in de torenspits,

waarbij in de daarop volgende grote brand de klok naar beneden is gestort en, na

circa 2 eeuwen trouwe dienst, verloren is gegaan.

 

Stichting Carillon Breda wil hier na ruim 3 eeuwen verandering in brengen door de

Grote Bom weer aan het carillon toe te voegen, waarna de beiaard weer volwaardig

haar klanken over Breda kan laten klinken en de aloude luidfunctie (in voor- en

tegenspoed) in Breda weer in ere wordt hersteld als ‘aanvulling’ op de huidige

moderne technieken.

 

De oude klok is in Breda bekend  door zijn historische opschrift, dat in alle publicaties is terug te vinden:

           Die tot Breda in vreucht wil leven,

           Die moet de Vrouwen de overhand geven

 

 

Aan de andere zijde van deze klok stond de tekst:

Myn naam is Roelant,

Als ick luy aan eenen kant,

Dan is tot Breda allarm of brant,

Als ick ga aan beyde sijden,

Dan is Breda in groot verblyden

Bron: Thomas Ernst van Goor in zijn Beschryving der Stadt en Lande van Breda, (‘s Gravenhage, 1744), pagina 88.

 

De Bredase beiaard en haar historie

De huidige beiaard bestaat uit 49 klokken. Eigenlijk betreft het thans de vijfde beiaard in de Grote Toren.

De klokkengeschiedenis van Breda beloopt namelijk de volgende periodes:

 

1503          Aanvankelijk zijn slechts luidklokken aanwezig. Geleidelijk worden deze

                  tezamengevoegd tot een voorslag en één instrument.

 

1685/1694 De Antwerpse klokkengieter Melchior de Haze levert een nieuwe

                   beiaard.  Het is dit instrument dat, met alle andere aanwezige klokken,

                   in 1694 door brand is verwoest. In hetzelfde jaar giet Passchier Melliaert

                   (Antwerpen) ter vervanging 7 (!) luidklokken. De grootste klok, thans

                   nog aanwezig als basisklok in de beiaard én uurslagklok, draagt de

                   naam van stadhouder- koning Willem III: Wilhelmus III D.G. Magnae

                   Brittaniae Rex Baro In Breda Fidei Defencor Anno MDGXC. Zijn naam

                   mocht ook wel genoemd worden, want hij heeft aanzienlijk bijgedragen

                   aan de restauratie.

                   De enige andere klok uit 1694 die thans nog over is (half uurslag,

                   tevens beiaardklok) noemt als schenkers de namen van Paulus Snellen

                   (oud-burgemeester en regent van het weeshuis), Cornelis Vingerhoets

                   (oud-schepen en kerkmeester), Cornelis Vereyck (oud-schepen) en

                   Gosuyn van Bernage (burgemeester).

 

1724           Op instigatie van de Bredase organist en orgelbouwer Jacobus Zeemans

                   wordt onder de burgerij een aktie georganiseerd welke leidt tot

                   de levering van een nieuw klokkenspel. Dit wordt geleverd door Willem

                   Witlockx (wederom van Antwerpen). Op de klokken zijn de namen van

                   de schenkers/ donateurs vermeld. Naast het volledige college van

                   burgemeester en schepenen staan ook de gilden van de

                   brandewijnstokers, broodmakers, wijnkopers en schippers vermeld.

                   In de huidige beiaard bevinden zich overigens nog steeds 2 klokken van Melliaert.

 

--------------------------------------------------Pagina - einde------------------------------------------

 

1929               Nadat in 1923 een nieuwe stadsbeiaardier is benoemd (Jacobus

                   Aloysius Maassen, grootvader van de huidige beiaardier en organist van

                   de St. Jozefkerk), wordt geleidelijk aan de behoefte kenbaar gemaakt

                   aan een klokkenspel van meer eigentijdse klankkleur. De burgerij

                   ondersteunt deze door Breda-Vooruit, de toenmalige VVV, geregisseerde

                   behoefte. Het resultaat is een nieuwe beiaard, in 1928/29 gegoten door

                   Gillett & Johnston te Londen (zie ook één van de gedenkstenen boven

                   het torendeurtje in de Torenstraat) Ter gelegenheid van de

                   ingebruikname wordt het Bredase volkslied geschreven. Ook op deze

                   nieuwe klokken melden inscripties de namen van de gulle gevers, soms

                   met een boodschap. Zo vermeldt N.V. Bierbrouwerij de Drie Hoefijzers,

                   v.h. Firma F. Smits v. Waesberghe op een klok “Van oost tot west, van

                   zuid tot noord worde deez' stemme steeds gehoord, verkondend wat

                   door menschenkracht en arbeid is tot stand gebracht”. De nieuwe

                   (vierde) beiaard bevat 6 oudere klokken : 2 van Melliaert en 4 van Witlockx.         

          

                   De beiaard zal niet lang bestaan: in 1943 worden de klokken door de

                   bezetter gevorderd en naar de klokkenopslagplaats te Tilburg vervoerd.

                   Een aantal zal van daaruit naar Duitsland worden vervoerd. De elf 

                   grootste Engelse klokken, én de zes oudste klokken overleven de oorlog.

                   Zij kunnen in de eerste na-oorlogse jaren worden beluisterd in het

                   Valkenberg, want op de KMA is een kleine klokkenstoel opgesteld waar

                   de nieuwe stads­beiaardier Peter Maassen (na de dood van zijn vader in

                   1946 benoemd) wekelijks zijn bespelingen geeft.

 

1953           De torenrestauratie komt tot een eind en de beiaard kan weer in de

                   toren (zie de andere gedenksteen boven het torendeurtje in de

                   Torenstraat). Klokkengieterij Eijsbouts (Asten) levert 32 nieuwe klokken,

                   zodat de totale beiaard nu -inclusief de 2 van Melliaert, de 4 van

                   Witlockx en de 11 van Gillett & Johnston- uit 49 klokken bestaat. Eén te weinig dus…

 

 Bron: Jacques Maassen, Klokken en Klokkenspelers te Breda, 1503-1724 , in Jaarboek

 De Oranjeboom 1975, pp. 56 - 94.

 

De ontbrekende klok als kroon op de torenrestauratie

De Stichting Carillon Breda tracht de lokale beiaardcultuur op allerlei manieren te

bevorderen en onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Voornaamste

doelstelling van dit moment is de aktie rond de ontbrekende grote klok in de toren:

de Grote Bom.

Het aanvankelijke plan was deze klok de sluitsteen te doen vormen van de recente

torenrestauratie. In overleg met de gemeente werd echter al in 1996 besloten te

mikken op het jubileumjaar 2002.

Toevoeging van deze klok kan de tekst weer terugbrengen waar de stad mede om

bekend is geworden. De spreuk leeft immers voort maar de klok waar het om gaat

ontbreekt al 300 jaar.

De klok zal kunnen functioneren als luidklok en/of als beiaardklok. Naar de

hedendaagse normen is de toevoeging aan het klokkenspel van een 50ste klok (een

g0 met een gewicht van circa 6000 kg.)  muzikaal gezien een must; ook de beiaarden

van de St. Jan te ‘s-Hertogenbosch, de Heikerkse kerk te Tilburg of de Dordse Dom

bestaan uit 50 klokken.

Enkele Bredase verenigingen hebben in principe hun steun reeds toegezegd. Van de

kant van de Gemeente Breda ligt er de niet-harde toezegging elke geschonken

gulden te verdubbelen.

Meer concreet heeft Biermans Yzerhandel bij haar 100-jarig bestaan in 1998 met

een gulle sponsorbijdrage de tijden van 1724 en 1929 doen herleven en het

startschot gegeven voor aktieve participatie van bedrijven en burgerij aan de

beiaardakties.

De Stichting Carillon Breda hoopt dat goed voorbeeld goed doet volgen!

 

De stand zaken in februari 2000

De restauratiearchitect van de Grote Kerk heeft enige bezwaren geuit tegen de 50e

klok. Daarop heeft Stichting Carillon Breda een gespecialiseerd Duits bedrijf

gevraagd om een onderzoek te verrichten.Uit het onderzoek blijkt dat de gewenste

grote luidklok wèl kan worden geplaatst. Dit rapport is naar B&W gestuurd alsmede

naar de restauratie­commissie van de Grote Kerk.

Inmiddels heeft B&W aangegeven een onafhankelijk onderzoek door TNO te zullen

instellen wanneer beide partijen de extra gegevens hebben geleverd. Stichting

Carillon Breda heeft daarop aan Klokkengieterij Eijsbouts gevraagd de van haar

verlangde bouw­tekening te leveren.

 

Tot nu toe loopt alles dus nog eigenlijk volgens plan. Zeker ook omdat de inzet nog

steeds is een luidklok (een bewegende klok) te plaatsen. Ons compromis willen we

vooralsnog buiten beschouwing laten: een stilhangende klok waarmee via een

computergestuurd hamermechanisme een luidklok kan worden gesimuleerd,

zodanig dat de luisteraar geen verschil hoort. Uiteraard kan geen architect, tenzij

hij van kwade wil is, bezwaar hebben tegen een stilhangende klok: deze oefent namelijk

geen kracht uit op het gebouw.

 

In de tussentijd hebben we uiteraard wel het idee neergelegd bij de commissie die de

festiviteiten rondom het 750-jarig bestaan in 2002 moet vormgeven. Tot onze grote

vreugde heeft deze commissie ons plan als eerste op de lijst gezet. Een betere

promotie hadden wij ons niet kunnen wensen.

Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met deze commissie om de plannen verder uit te werken.

 

                                                                                        Redactie:

                                                                                        Jacques Maassen (stadsbeiaardier)

                                                                                        John Potteboom (secretaris)